Regulamin

Regulamin świadczenia usług w serwisie SAY TRAVEL


§ 1.
Przedmiot Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług w serwisie pod nazwą „SAY TRAVEL” (dalej: ”Regulamin”) określa zasady zawierania umów pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, w tym prawa i obowiązki Stron, zakres odpowiedzialności Stron i inne warunki umowy.

2. Jeżeli nie została zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą odrębna umowa, niniejszy Regulamin stanowi umowę o świadczenie usług zawartą pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, regulując w sposób szczegółowy jej postanowienia. W przypadku zawarcia odrębnej umowy Regulamin stanowi jej integralną część, chyba że zawarta umowa stanowi inaczej. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu oraz postanowieniami umowy odrębnej Strony są związane treścią zawartej umowy odrębnej.

3. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi Polityka prywatności, regulująca kwestie związane z ochroną danych osobowych.

4. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy:
a) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2019 poz. 123, z późn. zm. — dalej: u.ś.u.d.e.);
b) ustawy — Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1025, z późn. zm. — dalej: k.c.);
c) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. 2019 poz. 134, z późn. zm.);
d) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1191, z późn. zm. — dalej: pr. aut.);
e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.);
f) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000, z późn. zm. — dalej: u.o.d.o.).

5. Niniejszy Regulamin nie obejmuje zawierania umów o imprezy turystyczne i/lub usługi turystyczne, o jakich mowa w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usług turystycznych (Dz. U. 2019 poz. 548, z późn. zm.).


§ 2.
Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1) adres elektroniczny — oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

2) awaria — całkowite wstrzymanie działania Usług, zawieszanie się Usług uniemożliwiające korzystanie z Usług lub inna przeszkoda całkowicie uniemożliwiająca prawidłowe korzystanie z Usług;

3) błąd — nieprawidłowe funkcjonowanie Usług, które nie uniemożliwia całkowitego korzystania z Usług;

4) formularz rejestracyjny — formularz, który służy do rejestracji Usługobiorcy oraz założenia konta Usługobiorcy, dostępny w Serwisie;

5) informacja handlowa — każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Usługodawcy lub Usługobiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez Usługodawcę lub Usługobiorcę, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;

6) naprawa – działanie podlegające na usunięciu awarii lub błędu, które przywraca funkcjonowanie Usług;

7) Pakiet — określony zestaw Usług świadczonych przez Usługodawcę za wskazanym wynagrodzeniem;

8) Serwis — portal internetowy dostępny przez sieć Internet działający pod domeną, której właścicielem oraz administratorem jest Usługodawca, tj. pod domeną www.saytravel.pl;

9) system teleinformatyczny — zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. 2018. poz. 1954, z późn. zm.);

10) świadczenie usługi drogą elektroniczną — wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1954, z późn. zm.);

11) środki komunikacji elektronicznej — rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;

12) tajemnica przedsiębiorstwa — informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi (Usługodawca) podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.;

13) treść cyfrowa — dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;

14) Umowa — umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą na odległość, której treść zależy od rodzaju Usług wybranych przez Usługobiorcę;

15) Usługa — wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę, odpłatnie lub nieodpłatnie, polegające na:
a) świadczeniu usług doradztwa w zakresie planowania podróży;
b) dopełnianiu formalności związanych z planowaniem podróży, np. w postaci rezerwacji hotelu, zapewnieniu transportu, wyboru ubezpieczyciela etc.;
c) innych działaniach z zakresu działalności Usługodawcy, tj. działalności dotyczącej doradztwa w zakresie planowania podróży;
d) przesyłaniu newslettera;

16) Usługodawca — Marketinghub Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Geodezyjnej 82/2, 03-290 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000612478, posługująca się numerami NIP: 5242799498 oraz REGON: 364196917, która świadczy Usługi w ramach umowy z Usługobiorcą;

17) Usługobiorca — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę;

18) zamówienie — złożenie oferty przez Usługobiorcę lub przyjęcie oferty Usługodawcy przez Usługobiorcę na świadczenie Usług oferowanych przez Usługodawcę.


§ 3.
Zawarcie umowy o świadczenie Usług — postanowienia ogólne

1. Przed skorzystaniem z Usług Usługobiorca jest zobowiązany zapoznać się z informacjami Usługodawcy, postanowieniami niniejszego Regulaminu, wymaganiami technicznymi i zasadami korzystania, potwierdzając to stosownym oświadczeniem przy składaniu zamówienia na Usługi.

2. Każdy Usługobiorca przed złożeniem zamówienia na Usługi ma zapewnioną nieodpłatną możliwość zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu  w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

3. Usługobiorca niebędący konsumentem jest związany postanowieniami Regulaminu, jeżeli został mu udostępniony w sposób opisany w ust. 2.

4. Informacje dostępne w Serwisie Usługodawcy nie stanowią oferty w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy.

5. Przed złożeniem zamówienia na Usługi Usługobiorca jest zobowiązany sprawdzić, czy spełnia wszystkie wymagania techniczne potrzebne do tych czynności. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość działania Serwisu na urządzeniach Usługobiorcy, jeżeli wadliwe działanie Serwisu wynika z użycia niewłaściwego urządzenia, niewłaściwej przeglądarki, błędnej konfiguracji lub innych przyczyn technicznych leżących po stronie Usługobiorcy.

6. Do korzystania z Usług wymagane są:
a) stały dostęp do Internetu;
b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookie – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 11 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 68.0.1, Opera w wersji nie niższej niż 62.0.3331.18, Google Chrome w wersji nie niższej niż 75.0.3770.142;
c) włączona obsługa cookies;
d) czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.

7. Usługodawca oferuje Usługi o charakterze: a) nieodpłatnym — Usługobiorca może: — zapoznać się z treściami dostępnymi w Serwisie — zawarcie Umowy następuje z chwilą otwarcia strony internetowej Serwisu, — zapisać się do newslettera — zawarcie Umowy następuje z chwilą potwierdzenia subskrypcji;
b) odpłatnym — Usługobiorca może nabyć wybrane Usługi, przede wszystkim Pakiety, za cenę wskazaną w opisie Pakietu.

8. Zawarcie i zakończenie umów o charakterze odpłatnym odbywa się na zasadach opisanych w § 4.

9. Usługodawca jest zobowiązany do świadczenia Usług z należytą starannością, wymaganą w stosunkach tego rodzaju od podmiotu profesjonalnego.


§ 4.
Zawarcie umowy o świadczenie Usług odpłatnych, w szczególności Pakietów

1. Usługodawca oferuje możliwość zlecania świadczenia Usług o charakterze odpłatnym. Pakiety Usług odpłatnych są dostępne w Serwisie Usługodawcy w zakładce „Pakiety”, jak również mogą być przesyłane środkami komunikacji elektronicznej na żądanie Usługobiorcy.

2. Pakiety Usług odpłatnych obejmują czynności wykonywane przez Usługodawcę zgodnie z jego profilem działalności, tj. w szczególności doradztwo związane z planowaniem podróży, wskazówki, pomoc przy załatwianiu formalności na potrzeby podróży, inne formy doradztwa etc.

3. Usługodawca prezentuje w Serwisie Pakiety Usług odpłatnych i umożliwia ich zakup, podając oznaczenie Pakietu, jego najistotniejsze parametry (w szczególności wykaz czynności składających się na Usługę odpłatną) oraz cenę.

4. W celu nabycia Pakietu Usługobiorca może: a) składać zamówienia bez zakładania konta i nabywać Pakiety jako niezarejestrowany użytkownik.

5. W celu nabycia Pakietu Usługobiorca powinien wybrać interesujący go Pakiet, a następnie — w celu sfinalizowania zamówienia — powinien kliknąć “Wybieram”. Wówczas zostanie przeniesiony na strony podsumowujące zamówienie, na której może: a) wskazać dane do zamówienia;
b) wskazać dane potrzebne do wystawienia faktury;
c) wybrać metodę płatności (bezpośredni przelew na konto Usługodawcy lub płatność za pośrednictwem operatora szybkich płatności, jeżeli Usługodawca oferuje taką metodę płatności).

8. Po opłaceniu zamówienia Usługobiorca otrzyma wiadomość elektroniczną na podany adres e-mail, w której będą znajdowały się szczegóły zamówienia.

9. Z uwagi na charakter Usług odpłatnych w celu ich realizacji Usługodawca skontaktuje się z Usługobiorcą indywidualnie, by ustalić z Usługobiorcą szczegóły ich świadczenia, takiej jak np. termin wykonania, uzyskać informacje konieczne do realizacji Usług odpłatnych etc. — nie później niż w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia złożenia zamówienia.


§ 5.
Zasady korzystania z Usług w Serwisie

1. Usługobiorca i wszelkie osoby korzystające z Usług za jego zezwoleniem — pod rygorem natychmiastowego rozwiązania Umowy z winy Usługobiorcy — nie mogą korzystać z Usług:
a) w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem Usług, w szczególności w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych Usługodawcy przez innych klientów,
b) w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego lub czynu niedozwolonego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa,
c) w celu przesyłania spamu lub dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
d) w sposób godzący w integralność systemu informatycznego Usługodawcy.
3.Usługobiorca nie może korzystać naruszać tajemnicy przedsiębiorstwa Usługodawcy — pod rygorem poniesienia odpowiedzialności na zasadach przewidzianych we właściwych przepisach prawa, w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. 2018 poz. 419, z późn. zm.).
4. Korzystanie z Usług niezgodnie z Regulaminem powoduje blokadę Usług.
5. Usługodawca zapewnia dostęp do Usług przez 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu i 365-366 dni w roku, przez 99% czasu, przy czym dostęp może ulec ograniczeniu w przypadku:
a) awarii;
b) prac konserwacyjnych oraz mających na celu modyfikację systemów teleinformatycznych, serwerów etc.;
c) wystąpienia siły wyższej;
d) działań osób trzecich, w tym ingerencji w działanie Serwisu;
e) innych zdarzeń, niezależnych od Usługodawcy.

7. Usługodawca będzie informował Usługobiorcę z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze prowadzenia prac, o których mowa w ust. 7 lit. b, będą jeżeli prace te będą miały charakter istotny i będą wymagały dłuższego czasu. Usługodawca będzie się starał, aby prace te odbywały się w godzinach nocnych, w weekendy oraz dni wolne od pracy.

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki przerw w dostępie do Usług, chyba że szkoda powstała umyślnie. Zastrzeżenie to nie dotyczy konsumentów.

9. Usługobiorca i osoby trzecie upoważnione przez Usługobiorcę, mające dostęp do Usług świadczonych przez Usługodawcę, są zobowiązani korzystać z usług elektronicznych zgodnie z prawem.


§ 6. Prawa autorskie i licencja

1. Wszystkie materiały dostępne w Serwisie lub przesyłane Usługobiorcy w ramach Usług mogą stanowić utwory w rozumieniu przepisu art. 1 ust. 1 pr. aut. i podlegają ochronie. Usługobiorca zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej przysługujących Usługodawcy przez cały okres świadczenia Usług oraz po ich zakończeniu — pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w odpowiednich przepisach prawa.

2. Na podstawie niniejszego Regulaminu Usługodawca udziela Usługobiorcy i użytkownikom licencji niewyłącznej na korzystanie z:
a) utworów zamieszczonych w Serwisie Usługodawcy — na polach eksploatacji koniecznych do korzystania z dostępnych Usług nieodpłatnych;
b) treści cyfrowych przekazanych Usługobiorcy w ramach świadczenia Usług — na polach eksploatacji koniecznych do korzystania z Usług odpłatnych.

3. Licencja, o której mowa w ust. 2, jest udzielana:
a) na czas świadczenia Usług — w zakresie wskazanym w ust. 2 lit. a;
b) na czas nieokreślony, chyba że Strony uzgodnią inaczej — w zakresie wskazanym w ust. 2 lit. b.

4. Usługobiorca nie może udzielać dalszych licencji (sublicencji) na rzecz osób trzecich — chyba że odrębna umowa między Stronami stanowi inaczej.

5. Z uwzględnieniem przepisów o dozwolonym użytku bezwzględnie zabrania się Usługobiorcy bez zgody Usługodawcy:
a) trwałego lub czasowego zwielokrotniania (reprodukcji) utworów, o których mowa w ust. 1, w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
b) wprowadzania jakichkolwiek poprawek, modyfikacji źródeł i zmian w strukturze utworów, o których mowa w ust. 1;
c) stosowania utworów, o których mowa w ust. 1, i ich części, fragmentów lub wersji w innym oprogramowaniu;
d) odsprzedawania, rozpowszechniania, użyczania, dzierżawienia, najmowania, oddawania płatnie i nieodpłatnie osobom trzecim utworów, o których mowa w ust. 1, ich kopii, wszelkich modyfikacji oraz dokumentacji;
e) dokonywania jakichkolwiek czynności rozporządzających prawami do utworów, o których mowa w ust. 1, na rzecz osób trzecich.

6. Udzielenie licencji nastąpi w momencie:
a) uzyskania przez Usługobiorcę dostępu do Usług — w zakresie wskazanym w ust. 2 lit. a;
b) przekazania Usługobiorcy treści cyfrowych — w zakresie wskazanym w ust. 2 lit. b.

7. Licencja jest udzielana na czas:
a) określony, tj. na czas korzystania z Usług — w zakresie wskazanym w ust. 2 lit. a;
b) nieokreślony, tj. bez określenia terminu wygaśnięcia — w zakresie wskazanym w ust. 2 lit. b.

8. Licencja, o której mowa w ust. 7 lit. b, może zostać wypowiedziana na zasadach określonych w § 12 ust. 7-8.

9. Usługobiorca oraz osoby trzecie upoważnione przez Usługobiorcę do korzystania z Usług zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnej osób trzecich.

10. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z prawami autorskimi oraz zakresem udzielonej licencji Usługobiorca powinien niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą.


§ 7.
Wynagrodzenie za Usługi i dokonywanie płatności

1. Wynagrodzenie za Usługi jest opisane w Serwisie. W przypadku, gdy zakres Usług jest ustalany indywidualnie na potrzeby danego Usługobiorcy, Strony mogą ustalić odrębne wynagrodzenie, nieprzewidziane w Serwisie.

2. Usługodawca może udzielać zniżek i przyznawać rabaty dla Usługobiorcy — zgodnie z informacjami promocyjnymi zamieszczonymi w Serwisie. Przyznawanie zniżek i rabatów pozostaje w wyłącznej gestii Usługodawcy, w związku z czym Usługobiorcy nie przysługuje prawo żądania zniżek i rabatów nieprzewidzianych przez Usługodawcę lub przewidzianych przez Usługodawcę dla innych usługobiorców w oparciu o odmienne kryteria.

3. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług odpłatnych jest dokonanie uprzedniej zapłaty wynagrodzenia, ustalonego zgodnie z niniejszym paragrafem. W każdym przypadku zapłata za świadczone Usługi nie może nastąpić później niż w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia zamówienia na dany Pakiet.

4. Usługobiorca może dokonać zapłaty wynagrodzenia za Usługi poprzez:
a) skorzystanie z opcji szybkich płatności lub
b) wykonanie przelewu bezpośrednio na rachunek bankowy Usługodawcy.

5. Usługodawca nie gromadzi żadnych danych osobowych związanych z dokonywaniem płatności przez Usługobiorcę (z wyjątkiem odnotowania, że płatność została dokonana), w szczególności danych kart płatniczych, danych dostępowych do systemów płatności ani żadnych podobnych danych.

6. Datą zapłaty za Usługi jest chwila uzyskania potwierdzenia operatora szybkich płatności o zaksięgowaniu transakcji lub uznanie rachunku bankowego Usługodawcy.

7. Po dokonaniu płatności wynagrodzenia Usługodawca przystąpi do realizacji zamówionych Usług odpłatnych.

8. Usługodawca może wystawić Usługobiorcy fakturę VAT po podaniu potrzebnych danych i przesłać ją na podany adres — drogą elektroniczną lub drogą tradycyjną. W innych przypadkach, jeżeli taki obowiązek wynika z prawa podatkowego, Usługodawca może wystawić paragon fiskalny, który może zostać wysłany drogą tradycyjną na adres podany przez Usługobiorcę.

9. Usługobiorca wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez jego podpisu.

10. Brak zapłaty za świadczone Usługi upoważnia Usługodawcę do uniemożliwienia korzystania z Usług odpłatnych.


§ 8.
Procedura zgłoszeń Usługobiorcy i ich rozpatrywania

1. Zgłoszenia dotyczące:
a) awarii;
b) błędów;
c) konieczności udzielenia pomocy technicznej mogą być przesyłane drogą elektroniczną na adres elektroniczny hello@saytravel.pl a także poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie.

2. Usługodawca domniemywa, że zgłoszenie pochodzi od osoby uprawnionej do korzystania z Serwisu, tj. Usługobiorcy lub innej osoby upoważnionej przez Usługobiorcę. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie zgłoszenia przez osobę nieuprawnioną, jeżeli nie miał możliwości jej weryfikacji. Zastrzeżenia te nie dotyczą konsumentów.

3. W przypadku zgłaszania awarii lub błędu zgłoszenie powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej awarii lub błędu, a także — w razie konieczności — załączniki w formie plików. Usługodawca zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych wyjaśnień lub zrekonstruowania problemu w inny sposób, który uzna za stosowny. Osoba poproszona o udzielenie wyjaśnień lub inne czynności jest zobowiązana pomóc Usługodawcy w rozwiązywaniu zgłoszonej kwestii wedle swojej najlepszej wiedzy i bez zbędnej zwłoki.

4. Po dokonaniu zgłoszenia Usługodawca dokonuje jego szczegółowej analizy, a następnie podejmuje decyzję w przedmiocie podjęcia właściwych czynności, polegających w szczególności na:
a) usunięciu zgłoszonej awarii lub błędu w drodze naprawy — jeżeli rzeczywiście wystąpiły;
b) udzieleniu wsparcia technicznego — w sposób dogodny dla zgłaszającego.

5. W przypadku zgłoszenia awarii lub błędu, po przeprowadzeniu analizy zgodnie z ust. 4, Usługodawca jest zobowiązany podać zgłaszającemu informację o planowanym terminie usunięcia awarii lub błędu oraz sposobie ich usunięcia.

6. Usługodawca ma prawo do ingerencji w strukturę danych, ustawienia Usług oraz uprawnienia Usługobiorcy, jeżeli jest to konieczne do usunięcia awarii lub błędu i nie powoduje utraty zgromadzonych danych.

7. Po rozpatrzeniu zgłoszenia i ewentualnym wyeliminowaniu stwierdzonego problemu Usługodawca niezwłocznie powiadamia Usługobiorcę. Po otrzymaniu takiej informacji zgłaszający ma prawo zweryfikować sposób załatwienia zgłoszonej kwestii przez Usługodawcę.

8. Inne zgłoszenia niż wymienione w ust. 1, związane na przykład z płatnościami, wystawianiem faktur, rozliczeniami czy kwestiami prawnymi, dotyczącymi wzorów umów, wymagają zgłoszenia na adres elektroniczny hello@saytravel.pl.

9. Usługodawca zastrzega, że nie ma obowiązku wprowadzania w Serwisie lub Usługach wszelkich zmian zgłaszanych przez Usługobiorcę lub inną osobę, w szczególności zmian dotyczących funkcjonalności, optymalizacji działania Serwisu lub Usług i innych modyfikacji o istotnym charakterze. Usługodawca może zaproponować przygotowanie modyfikacji odpłatnie, w oparciu o odrębną umowę oraz ustalone wynagrodzenie.


§ 9.
Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku stwierdzenia przez Usługobiorcę, że Usługi nie są świadczone zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Usługobiorca może złożyć reklamację.

2. Reklamację można złożyć:
a) poprzez wysłanie reklamacji na adres elektroniczny hello@saytravel.pl;
b) poprzez wysłanie reklamacji za pomocą dostępnego formularza kontaktowego;
c) poprzez wysłanie reklamacji na piśmie, listem poleconym — na adres siedziby Usługodawcy;
d) telefonicznie — pod numerem telefonu 885 666 880.

3. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko lub firmę zgłaszającego;
b) adres elektroniczny;
c) szczegółowy opis, na czym polegało świadczenie Usług niezgodnie z Regulaminem.

4. Po otrzymaniu reklamacji Usługodawca niezwłocznie potwierdza jej otrzymanie — drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny.

5. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.


§ 10.
Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów z konsumentami

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

2. Usługobiorca będący konsumentem posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1930, z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 września 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. 2017 poz. 1356);
b) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1930, z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Usługobiorcą a Usługodawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
c) uzyskanie bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
d) korzystanie z platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z umową, która to platforma ODR Unii Europejskiej znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


§ 11.
Odpowiedzialność Stron

1. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorców będących konsumentami z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania Usług regulują właściwe przepisy prawa cywilnego oraz prawa konsumenckiego, w związku z czym ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności Usługodawcy przewidziane w niniejszym paragrafie nie dotyczą Usługobiorców będących konsumentami.

2. Każdy Usługobiorca powinien posiadać świadomość, że Usługodawca jedynie pomaga w organizacji podróży, natomiast nie ma żadnego wpływu na sposób świadczenia poszczególnych usług, np. w zakresie transportu, zakwaterowania, wyżywienia etc. — te usługi są świadczone przez odrębnych przedsiębiorców, z którymi Usługodawca nie współpracuje bezpośrednio i za których nie odpowiada w świetle przepisów prawa cywilnego.

3. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność wobec Usługodawcy na zasadach ogólnych prawa cywilnego, przy czym ponosi odpowiedzialność również za działania osób trzecich, z którymi wykonuje Umowę, lub którym powierza wykonanie Umowy w całości lub w części, jak za swoje działania — i nie może się z tej odpowiedzialności zwolnić, wskazując osobę trzecią jako wyłącznie zobowiązaną wobec Usługodawcy.

4. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami wobec Usługodawcy z tytułu nieprawidłowego korzystania z Usług przez Usługobiorcę, Usługobiorca jest zobowiązany zwolnić Usługodawcę z odpowiedzialności wobec tej osoby trzeciej, a gdyby to było niemożliwe ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa — pokryć wszelkie koszty, jakie poniósł Usługodawca w związku z tymi roszczeniami, w tym koszty pomocy prawnej.

5. W przypadku, gdy Usługodawca otrzyma urzędowe zawiadomienie lub uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych lub działalności, którą wykonuje Usługobiorca, Usługodawca jest uprawniony do natychmiastowego zablokowania lub usunięcia bezprawnych dawnych, jak również uniemożliwienia dalszego prowadzenia działalności bezprawnej.

6. W przypadku wskazanym w ust. 5 Usługodawca niezwłocznie powiadomi Usługobiorcę o zamiarze usunięcia danych i uniemożliwieniu dalszego prowadzenia działalności bezprawnej.

7. W przypadku wskazanym w ust. 5, po powiadomieniu Usługobiorcy zgodnie z ust. 6, Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za usunięcie danych bezprawnych lub uniemożliwienie prowadzenia bezprawnej działalności, w tym za wszelkie szkody z tego wynikłe.

8. Z uwzględnieniem ograniczeń odpowiedzialności przewidzianych w pozostałych postanowieniach Regulaminu Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) nieprzydatność Usług do założenia celu;
b) nieosiągnięcie celów oczekiwanych przez Usługobiorcę;
c) nieprawidłowe świadczenie Usług z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy lub osoby trzeciej np. niedostosowania sprzętu do wymagań technicznych, niezabezpieczenie komputera Usługobiorcy lub nienależyte zabezpieczenie, wirusy etc.);
d) skutki nieuprawnionej ingerencji w Serwis lub systemy teleinformatyczne przez Usługobiorcę lub osoby trzecie;
e) utratę danych zapisanych w systemach teleinformatycznych Usługodawcy z winy Usługobiorcy lub osoby trzeciej, niezależnej od Usługodawcy;
f) niezastosowanie się przez Usługobiorcę lub inne osoby do wskazówek i zaleceń Usługodawcy;
g) brak dostępu do Usług z winy Usługobiorcy;
h) nieprzestrzeganie przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu;
i) korzystanie przez Usługobiorcę z Usług z naruszeniem przepisów prawa;
j) podanie niepełnych, nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem rzeczywistym danych osobowych, w tym danych kontaktowych;
k) skutki siły wyższej.

9. W każdym przypadku odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorcy z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia otrzymanego przez Usługodawcę, a w przypadku nieotrzymania przez Usługodawcę wynagrodzenia — do kwoty 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

10. Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności przewidziane w ust. 8-9 nie dotyczą szkody wyrządzonej umyślnie Usługobiorcy przez Usługodawcę.

11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dostawców zewnętrznych technologii.


§ 12.
Wygaśnięcie lub rozwiązanie Umowy

1. Umowa o świadczenie Usług wygasa w momencie:
a) opuszczenia Serwisu — w przypadku Usług nieodpłatnych polegających na korzystaniu z Serwisu;
b) usunięcia subskrypcji — w przypadku Usług nieodpłatnych polegających na otrzymywaniu newslettera;
c) usunięcia konta przez Usługobiorcę — w przypadku Usługi polegającej na założeniu i utrzymaniu konta;
d) wykonania Usług odpłatnej w uzgodnionym terminie — w przypadku nabywania Pakietów;
e) wypowiedzenia licencji na korzystanie z treści cyfrowych, o których mowa w § 6 ust. 2 lit. b.
f) odmowy wyrażenia zgody na zmianę Regulaminu.

2. Ponadto Umowa wygasa w przypadku śmierci Strony, ustania jej bytu prawnego, zakończenia likwidacji, postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego, jak również w przypadku przekształceń podmiotowych.

3. W każdym przypadku wskazanym w ust. 1 lub ust. 2 dzień wygaśnięcia Umowy nie może być wcześniejszy niż dzień uregulowania wszystkich należności wobec Usługodawcy przez Usługobiorcę — w przypadku jakiejkolwiek zwłoki w dokonaniu płatności przez Usługobiorcę umowa ulega przedłużeniu do dnia uregulowania należności.

4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę z ważnych przyczyn leżących po jego stronie z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 1 miesiąc, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca, w szczególności w przypadku:
a) cofnięcia, ograniczenia, wygaśnięcia, zmiany uprawnień lub warunków świadczenia Usług przez Usługodawcę w następstwie wydania decyzji administracyjnej, innego orzeczenia lub zmiany prawa;
b) niezawinionej przez Usługodawcę utraty możliwości technicznych, pozwalających świadczyć Usługi na dotychczasowym poziomie;
c) zmiany charakteru działalności prowadzonej przez Usługodawcę.

5. Usługodawca może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia — po uprzednim wezwaniu Usługobiorcy do określonego działania lub zaniechania — w sytuacji, gdy Usługobiorca:
a) narusza postanowienia Regulaminu;
b) dokonuje czynności niezgodnych z prawem;
c) podejmuje działania mające na celu naruszenie zabezpieczeń, ingerencję w Serwis lub systemy teleinformatyczne Usługodawcy, uzyskanie nieuprawnionego dostępu;
d) przechowuje dane bezprawne lub prowadzi działalność o charakterze bezprawnym.

6. W przypadku niedokonania przez Usługobiorcę zapłaty za zamówione Usługi Usługodawca może wezwać Usługobiorcę do uregulowania należności, wyznaczając w tym celu dodatkowy termin, a po bezskutecznym upływie terminu może od Umowy odstąpić.

7. Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w zakresie licencji, o której mowa w § 6 ust. 7 lit. b, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 1 (słownie: jeden) miesiąc.

8. W przypadku, gdy Usługobiorca korzysta z przedmiotów własności intelektualnej, należących do Usługobiorcy, z naruszeniem niniejszego Regulaminu, Usługodawca może wezwać Usługobiorcę do zaprzestania naruszeń, a po bezskutecznym upływie terminu może rozwiązać Umowę w tym zakresie bez zachowania okresu wypowiedzenia.

9. W przypadku wypowiedzenia Umowy z winy Usługobiorcy przez Usługodawcę Usługobiorcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Usługodawcy, jak również nie przysługuje zwrot wynagrodzenia za Usługi. Ograniczenie to nie dotyczy Usługobiorców będących konsumentami.


§ 13.
Odstąpienie od Umowy

1. Usługobiorca będący konsumentem może odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn Usługobiorca powinien przesłać Usługodawcy oświadczenie na piśmie lub w formie elektronicznej, zgodnie z danymi kontaktowymi Usługodawcy. Dla zachowania terminu na odstąpienie od Umowy wystarczające jest jego wysłanie przed upływem terminu na odstąpienie. Usługodawca po otrzymaniu na maila oświadczenia Usługobiorcy o odstąpieniu od Umowy potwierdzi jego otrzymanie wysyłając wiadomość elektroniczną. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone przez Usługobiorcę będącego konsumentem na wzorze formularza odstąpienia od umowy, stanowiącym załącznik numer 2 do u.p.k.

2. Prawo odstąpienia od Umowy o daną Usługę nie przysługuje Usługobiorcy będącemu konsumentem w odniesieniu do Umowy:
a) o świadczenie Usługi, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Usługobiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,;
b) o świadczenie Usług służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3. Jeżeli na wyraźne żądanie Usługobiorcy będącego konsumentem wykonywanie Usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Usługodawca wymaga złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie zgodnie z art. 15 ust. 3 u.p.k.

4. Jeżeli Usługobiorca wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu żądania, o którym mowa w ust. 3, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Usługobiorca będący konsumentem jest zwolniony z wszelkich zobowiązań z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34. ust. 2 i art. 35 u.p.k. Z wyjątkiem tych kosztów Strony są zobowiązane zwrócić sobie nawzajem to, co świadczyły do czasu odstąpienia od Umowy.

6. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwraca Usługobiorcy dokonane przez niego płatności.

7. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Usługobiorca będący konsumentem, chyba że Usługobiorca zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


§ 14.
Dane osobowe

1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Usługobiorców będących osobami fizycznymi lub osób upoważnionych przez Usługobiorców zostały opisane w Polityce prywatności.

2. Usługobiorca, wykorzystując jakiekolwiek dane osobowe należące do osób trzecich na potrzeby korzystania z Usług, jest zobowiązany zapewnić, aby użycie tych danych następowało zgodnie z prawem, a w szczególności, by podmioty, do których te dane należą, zostały należycie poinformowane o ich wykorzystywaniu.

3. Jeżeli Usługobiorca korzysta z danych osobowych należących do osób trzecich, Usługodawca ma prawo przyjąć, że użycie tych danych osobowych następuje zgodnie z prawem.

4. W przypadku, gdy Usługobiorca bezprawnie korzysta z danych osobowych należących do osób trzecich, i z tego powodu Usługodawca poniesie jakąkolwiek odpowiedzialność (cywilną, administracyjną), Usługobiorca może zostać zobowiązany do naprawienia Usługodawcy szkody tym wywołanej — na zasadach ogólnych prawa cywilnego.


§ 15.
Dane kontaktowe

1. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy w następujący sposób:
1) telefonicznie: (+48) 885 666 880;
2) pocztą elektroniczną: hello@saytravel.pl;
3) pocztą zwykłą: Marketinghub Sp.z o.o. ul. Geodezyjna 82/2 03-290 Warszawa

2. Bezpośrednio kontakt z Usługodawcą w sposób opisany w ust. 1 jest możliwy:
a) w przypadku Pakietów I-III — od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 18:00;
b) w przypadku Pakietu IV oraz Usług uzgodnionych indywidualnie — przez 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu, przez 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

3. Preferowaną formą kontaktu między Stronami jest komunikacja elektroniczna za pośrednictwem wiadomości e-mail.

4. W przypadku nieodebrania listu poleconego skierowanego do Strony wysłana do niej korespondencja uznana zostanie za skutecznie doręczoną w ostatnim dniu, w którym podjęcie korespondencji było możliwe.


§ 16.
Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.

2. Zmiany są publikowane na stronie www.saytravel.pl, a ponadto Usługobiorca zostanie powiadomiony drogą elektroniczną o planowanej zmianie treści Regulaminu.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Usługobiorca ma prawo rozwiązać Umowę do czasu planowanego wejścia w życie zmian — z obowiązkiem zapłaty za świadczenia spełnione przez Usługodawcę do czas rozwiązania Umowy. Niezgłoszenie chęci zakończenia umowy o świadczenie Usług bądź złożenie oświadczenia po wejściu zmian w życie poczytuje się za zgodę Usługobiorcy na świadczenie Usług na zasadach zgodnych z nowym Regulaminem. Zdanie drugie nie stosuje się do Usługobiorców będących konsumentami.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

5. Użyte w Regulaminie nagłówki jednostek redakcyjnych (paragrafów) mają charakter informacyjny dla wygody Stron i nie wpływają na interpretację Umowy.

6. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu w całości lub części zostanie uznane za nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wyegzekwowania, nie wpłynie to na ważność, skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień Regulaminu. Strony niniejszym zgadzają się zastąpić takie postanowienie właściwym przepisem prawa.

7. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych pomiędzy Stronami odnośnie zawarcia, interpretacji, wykonania i skutków prawnych umowy o świadczenie Usług Strony w dobrej wierze podejmą negocjacje w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu. W razie braku rozwiązania sporu na drodze polubownej Strony oddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Usługodawcy, a w przypadku Usługobiorców będących konsumentami — sądowi powszechnemu, którego właściwość określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1360, z późn. zm.).

8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23.07.2019 r.

× Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej Polityka prywatności Informację cookies strony internetowej zapewnia nazwal.pl

Zapisz się do naszego

Newslettera

Bądź na bieżąco z aktualnościami, artykułami oraz nowościami
w naszej ofercie

Instagram